ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                 Περαία 30/09/2015

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟY                          Αρ. Πρωτ.: 59

fax: 2392021119

email: sedth@yahoo.gr                 ΠΡΟΣ:1.Δ/ντή Οικονομικών

www.sedth.gr                                        2.Δ/ντρια Διοικητικών

                                                             3.Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                             4. Δ/τρια Καθαριότητας &
                                                                 Ανακύκλωσης

                                                   Κοιν: 1. Δήμαρχο Θερμαϊκού

                                                                κ. Γ.Μαυρομάτη

                                                            2.Γεν.Γραμματέα Δ. Θερμαϊκού

                                                                κ. Θ. Χατζηιωαννίδη

                                                            3.Αντιδήμαρχο Οικονομικών

 

Θέμα : Διαδικασία συγκρότησης επιτροπών, διενέργειας, αξιολόγησης, διαγωνισμών, ανάθεσης, παραλαβής, εργασιών (υπηρεσιών), προμηθειών, έργων

 

Ενόψει της συγκρότησης των ανωτέρω επιτροπών για το έτος 2016,είναι για ευνόητους λόγους η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία αναλυτικά προς διευκόλυνση σας παρατίθεται.

Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως (άρθρο 26 του Ν.4024/2011).

Η ανωτέρω ρύθμιση αποσκοπεί στην αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων για την επιλογή των μελών που συγκροτούν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, προκειμένου να διαφυλαχθεί το αίσθημα διαφάνειας και αμεροληψίας στον ευαίσθητο αυτό τομέα δράσης των συγκεκριμένων συλλογικών οργάνων της διοίκησης. (υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21526/4.11.2011Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Η έννοια των «προϋποθέσεων από το νόμο» στη φράση: «...τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν Λόγω συλλογικό όργανο».

Ως προϋποθέσεις από το νόμο νοούνται εκείνες που τίθενται από το ισχύον - σχετικό με τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών εκάστου συλλογικού οργάνου με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων- θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός συγκρότησης των εν λόγω οργάνων, δηλ. η διατύπωση εμπεριστατωμένης και αμερόληπτης κρίσης καθώς και η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται σκόπιμο, κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης κλήρωσης, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαμβάνεται υπόψη, από τις καθύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες,η ανάγκη διασφάλισης του στοιχείου της γνώσης της διαδικασίας και του αντικειμένου. Θα πρέπει, δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη αν τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση. (υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Αναφορικά με την αρμοδιότητα για τη διενέργεια της κλήρωσης, διευκρινίζεται ότι η οργανική μονάδα που είχε ως αρμοδιότητα, σε έκαστο Φορέα, τη διαδικασία συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών, είναι και η αρμόδια να διενεργήσει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω κλήρωση (π.χ. Διευθύνσεις Διοικητικού- Προσωπικού/Οικονομικού/Τεχνικών Υπηρεσιών). (υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

ΕΡΩΤΗΜΑ: Στην περίπτωση που αρμόδια για τη συγκρότηση των Επιτροπών είναι η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο,από ποια υπηρεσία γίνεται η κλήρωση των υπαλλήλων-Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια γενικά για τη διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη οδηγία για την κλήρωση των δημοτικών συμβούλων, αυτή θα μπορούσε να γίνει με την ίδια διαδικασία.

Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων με το ως άνω αντικείμενο, προβλέπεται η συμμετοχή μέλους ή μελών άλλου συλλογικού οργάνου π.χ. Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση η διαδικασία της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011, κλήρωσης, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ποιο από τα μέλη του Δ.Σ., συγκεκριμένα, θα συμμετέχει στο συλλογικό όργανο για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.

Συνεπώς, στην περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα προκύψειμετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά τοάρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους. (υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/2123/29.01.2013 έγγραφο του ΥΠ. Διοικ.Μετ.&Η.Δ.)

Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία και διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας, που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.

Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, μετοιχοκόλλησητης σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Από την κλήρωση αυτή εξάγεται ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα αυτά μέλη αναγράφονται σε πίνακα, κατά τη σειρά κλήρωσής τους. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά.

Με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ειδοποιούνται αμελλητί για την επιλογή τους τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις (3) παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους.

Το πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού οργάνου. (υπ' αριθΑπόφαση του Υπ.Δ.Μ& Ηλ.Δ, υπ' αριθ. Εγκύκλιος του Υπ.Δ.Μ&Ηλ.Δ).

Βήματα

1. Τοιχοκόλληση σχετικής
στο κατάστημα του Δήμου ή ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του.-Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

2. Κατάρτιση από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού ή Τεχνική υπηρεσία ή άλλη αρμόδια)
λίσταςμε τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκάστοτε συλλογικό όργανο.

3. Διενέργεια Κλήρωσης από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία (Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού ή Τεχνική υπηρεσία ή άλλη αρμόδια):
    α. Πρώταγια την ανάδειξη των τακτικών μελών.
    β. Μετά
για την ανάδειξη των αναπληρωματικών μελών.

Αναγραφή σε Πίνακα των μελών που κληρώθηκαν. – Σύνταξη
πρακτικού κλήρωσης.

4. Ειδοποίηση των μελών για την επιλογή τους.

5. Λήψη Απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου από το αρμόδιο όργανο (π.χ. Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχος κλπ) και επισύναψη του πρακτικού στην απόφαση αυτή.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο. Γεν. Γραμματέας

   

Πέτρος Πετρίδης

Αλέξανδρος Κρητικόπουλος

   
  15.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa