ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                              Περαία 28/07/2017

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                        Αρ. Πρωτ. : 60

τηλ: 2392330090             

fax: 2392021119                                             Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

email: sedth@yahoo.gr                                                                                      

 www.sedth.gr           

          Σας διαβιβάζουμε την πρόταση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θερμαϊκού για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κατηγορίας Υ.Ε. και Δ.Ε. της υπηρεσίας καθαριότητας και επειδή δεν καταγράφηκε στην σχετική απόφαση του Δ.Σ.  παρακαλούμε να διαβιβαστεί στα σχετικά έγγραφα που θα αποσταλούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο της απόφασης.

Για το Δ.Σ.

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Η Γενική Γραμματέας

 

   ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                  ΖΟΡΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ

                                            

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :

1) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

   Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

2)  Πρόεδρο Δ.

3) Γραφείο Αιρετών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1) Δήμαρχο Θερμαϊκού
     κ. Ιωάννη Μαυρομάτη

2) Αντιδημάρχους

3)Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων

4)Δημοτικούς Συμβούλους

5)Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                          Περαία 28.07.2017

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                    Αρ. Πρωτ. : 61

τηλ: 2392330090             

fax: 2392021119          

email: sedth@yahoo.gr                            

www.sedth.gr                                                                         

                                                                                

Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού  Κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας

        Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 άρθρο 18 παρ. 1) οι Ο.Τ.Α. μετά από απόφαση του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης αποφασίζουν για την πλήρωση των κενών θέσεων μετά από γνώμη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

       Οι πολυήμερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για την παραμονή  των συμβασιούχων παρατασιούχων είχαν σαν αποτέλεσμα την ψήφιση του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 με το οποίο μετά από επτά χρόνια αναστολής προσλήψεων μπορούν οι Δήμοι αν χρειάζεται να τροποποιήσουν τον Ο.Ε.Υ. τους και να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό κατηγοριών Υ.Ε και Δ.Ε στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις οργανικές τους ανάγκες . Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων οι Ο.Τ.Α. παρέχουν τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας Και Ανακύκλωσης με το αρ. Πρωτ. 14958/4-7-2017 έγγραφό της,  ζήτησε τις εξής προσλήψεις έτσι ώστε ο δήμος να μπορεί με ίδια μέσα να παρέχει στους δημότες της ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, λαμβάνονται υπόψη τις συνταξιοδοτήσεις , τις άδειες, τα ρεπό και τη λειτουργία της υπηρεσίας σε βάρδιες. Η πρόταση του Συλλόγου για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας είναι οι εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  13
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΚΤΟΡΑ  1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 54
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ  1
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΣΑΡΩΘΡΟΥ   1
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ  2
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3
ΣΥΝΟΛΟ   79 ΘΕΣΕΙΣ

     Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας των προτεινόμενων θέσεων σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία είναι 1,696,238,7 € επειδή υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές των εργαζομένων όταν βρίσκονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο. Το πραγματικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των 79 εργαζομένων θα είναι περίπου 1,335,621 € ( δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια διότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η οικογενειακή κατάσταση, τα επιδόματα και η προϋπηρεσία του κάθε υπαλλήλου που θα προσληφθεί).

     Η Δημοτική Αρχή αντί να ξεκινήσει με την εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας , να δώσει εντολή στις υπηρεσίες και να βρει από τα ανταποδοτικά έσοδα πως θα εξοικονομήσει τα 860,000 € επιπλέον για να προσλάβει όλο το προσωπικό, έχοντας σαν δεδομένο ότι θα ξαναδώσει μέρος της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη, προτίμησε να πει στις υπηρεσίες ότι  δεν υπάρχουν πόροι (αφού δεσμεύει πίστωση 1,5000,000 περίπου για την ανάθεση στον ιδιώτη) παρά μόνο για να προσληφθούν οι μισοί από όσους πραγματικά απαιτούνται για να παρέχει ο Δήμος με το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό τις υπηρεσίες καθαριότητας .

     Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23476/22-07-2016 και με το Αρ. Πρωτ. 3495/17-02-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 1270/14 μπορεί ο προϋπολογισμός της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας να έχει ένα ποσοστό  απόκλισης 10%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες οι κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται από τους Ο.Τ.Α. με ίδια μέσα, δεν θα είναι απαραίτητη η συνέχιση της σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιώτη και άρα οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της μη εκτελεσθείσας σύμβασης θα είναι διαθέσιμες για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να απαιτηθούν πιστώσεις ταυτόχρονα για αποδοχές προσωπικού και αμοιβή σε ιδιώτη, οπότε και καθίσταται πλήρων αιτιολογημένη η ύπαρξη σχετικής απόκλισης στην ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών.

     Καλούμε το Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων έξω από παραταξιακά και κομματικά κριτήρια και να αποφασίσουν την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γιατί δεν θα ξαναδοθεί άλλη ευκαιρία για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο νευραλγικότερο τομέα και αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  που είναι η καθαριότητα και θα φέρουν γι΄ αυτό ακέραιη την ευθύνη.

    Το παρόν καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικό Συμβούλιο  να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το Δ.Σ.

 

 

       Ο Πρόεδρος                        Η Γενική Γραμματέας

 

 

    Πετρίδης Πέτρος                         Ειρήνη Ζορμπά

 

   
  15.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa