ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Tου Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού που εδρεύει στην Περαία επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 2 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

Της με αριθμό 327/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού (ΑΔΑ: ΩΒ41ΩΡ2-ΜΩΔ) με θέμα - Έγκριση ανάθεσης, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης, μέρους της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ» σε ιδιώτη, (β) Έγκριση Υλοποίησης της υπ’ αριθ. 14/2017 Μελέτης προϋπολογισμού 3.043.158,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 % και (γ) έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού, προσφεύγει με τη παρούσα κατά της υπ’ αριθμό 327/26-07-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού και ζητά την ακύρωσή της για τους κάτωθι ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους:

 

1.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.

Ο Ν.3852/2010 (Α’87) ορίζει,

 1. στο άρθρο 225 ότι «1.Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν:….. β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών ……., στ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας …….,
 2. στο άρθρο 227 ότι «1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων,……. για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτής. β)…….. 2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ………. 3. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων…».
 3. στο άρθρο 238 του ίδιου νόμου ορίζει ότι «1.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226, 227 του παρόντος ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ ……... 2. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος…».
 4. στο άρθρο 285 ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος, καταργείται». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.2 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α’ 8), η εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής νομιμότητας διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως έως τη λήξη της ειδικώς προβλεπομένης ανατρεπτικής προθεσμίας, εντός του οποίας δύναται ν’ αποφανθεί επί της προσφυγής ο Γενικός Γραμματέας Περιφερείας και, ήδη, ο Ελεγκτής Νομιμότητας (ΣτΕ 918/2011 – πρβλ. ΣτΕ 33/2010, 4146/2009), η δε προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κινείται εκ νέου από την επομένη της παρόδου της ανατρεπτικής αυτής προθεσμίας.
 5. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.

Η προσβαλλόμενη Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 01.08.2017, οπότε και έλαβε το Δ.Σ. του Συλλόγου πλήρη γνώση αυτής και του περιεχομένου της. Συνεπώς η υπό κρίση προσφυγή ασκείται εμπρόθεσμα.

 1. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤOY ΠΡΟΣΦΕΥΓΟNTOΣ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, ορίζεται ρητώς ότι μόνο όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των ΟΤΑ. Επειδή σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής και πρέπει να είναι α) προσωπικό, δηλαδή να υπάρχει ειδικός δεσμός με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, β) άμεσο, δηλαδή την βλάβη την υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, με το οποίο αυτός συνδέεται με ορισμένη σχέση και γ) ενεστώς δηλαδή να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως, όσο και κατά το χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης αυτής), η δε εκ της προσβαλλομένης πράξεως βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη (Ολ. Σ.τ.Ε. 1002/2007).

Ο προσφεύγων είναι νομίμως συστημένη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία λειτουργεί βάσει του ν. 1264/1982 και του νομίμως εγκεκριμένου καταστατικού της. Μεταξύ των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της εντάσσεται και η προάσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών, επιστημονικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι όλων των κλάδων, που υπηρετούν στο  Δήμο Θερμαϊκού, άρα και το σύνολο των εργαζομένων του στις υπηρεσίες καθαριότητας ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Στην υπό κρίση περίπτωση, ο προσφεύγων διαθέτω άμεσο, ίδιο και ενεστώς έννομο συμφέρον, δεδομένου, ότι εκ της προσβαλλόμενης πράξεως θίγονται τα συμφέροντα των μελών μου, τα οποία βάσει καταστατικής διατάξεως, έχω ταχθεί να προστατεύω.

Επειδή η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, αφορά την ανάθεση κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού μεγάλου μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού για 24 μήνες με συνέπειες βλαπτικές για τα συμφέροντα των μελών του συλλόγου που απασχολούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες, θέτει σε κίνδυνο την εργασιακή τους υπόσταση , ενέχει κίνδυνο απόλυσής τους και είναι οικονομικά επιζήμια για τα οικονομικά του Δήμου και κατ’ επέκταση των δημοτών, αφού ο ανάδοχος των υπηρεσιών θα αμείβεται από τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης.

4.ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 1. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται  στις  διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006) (ήδη διατάξεις του Ν.4412/2016 από 08.08.2016 και μετά).

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου (προσωπικό, εξοπλισμός) και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. (άρθρο 61 παρ.1 του ν. 3979/2011).

Στην σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και στην με αρ. 327/2017 απόφαση του Δ.Σ., δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αδυναμία εκτέλεσης μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και ειδικότερα :

Α. Θα έπρεπε, λοιπόν, στην απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, για να είναι αυτή τεκμηριωμένη, όπως απαιτεί ο νόμος, να υπάρχει ακριβής αναφορά στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο (εργάτες καθαριότητας και οδηγούς), στα καθήκοντα που αυτοί εκτελούν και κυρίως στους λόγους που δεν επέτρεψαν και δεν επιτρέπουν την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δεν τεκμηριώνεται ότι η Δημοτική Αρχή εξήντλησε όλες τις δυνατότητες που παρέχει η πρόσφατη νομοθεσία (άρθρο 24 του Ν.4479/2017) και η οικονομική δυνατότητα του Δήμου και για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δεν έκανε για προφανείς λόγους την παραμικρή ενέργεια, όπως  διεξοδικά αναλύεται παρακάτω.

1.Πρόσληψη τακτικού προσωπικού, του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 με το οποίο μετά από επτά χρόνια αναστολής προσλήψεων μπορούν οι Δήμοι αν χρειάζεται να τροποποιήσουν τον Ο.Ε.Υ. τους και να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις οργανικές τους ανάγκες . Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων οι Ο.Τ.Α. παρέχουν τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με το αρ. πρωτ. 14958/4-7-2017 έγγραφό της, ζήτησε τις  προσλήψεις του παρακάτω πίνακα, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορεί με ίδια μέσα να παρέχει στους δημότες της ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, λαμβάνονται υπόψη τις συνταξιοδοτήσεις , τις άδειες, τις υπηρεσιακές άδειες αναπλήρωσης από υπερωρίες ( ρεπό) και τη λειτουργία της υπηρεσίας σε βάρδιες. Η πρόταση του Συλλόγου στη σχετική συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο  πλήρως εναρμονισμένη με την αρμόδια υπηρεσία ήταν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

13

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΚΤΟΡΑ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

54

ΔΕ ΧΕΙΡ. ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1

ΔΕ ΧΕΙΡ. ΣΑΡΩΘΡΟΥ

1

ΔΕ ΧΕΙΡ. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

2

ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

2

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

3

ΣΥΝΟΛΟ

79 ΘΕΣΕΙΣ

 

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας των προτεινόμενων θέσεων σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία είναι 1.696.238,70 € επειδή υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές των εργαζομένων όταν βρίσκονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο. Το πραγματικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των 79 εργαζομένων θα είναι περίπου 1.335.621 € ( δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια διότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η οικογενειακή κατάσταση, τα επιδόματα και η προϋπηρεσία του κάθε υπαλλήλου που θα προσληφθεί).

Η Δημοτική Αρχή αντί να ξεκινήσει με την εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας , να δώσει εντολή στις υπηρεσίες και να εξευρεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις των 860.000,00 € ετησίως επιπλέον για να προσλάβει όλο το απαιτούμενο προσωπικό (79 εργαζόμενοι) σύμφωνα τις πραγματικές ανάγκες  , έχοντας σαν δεδομένο ότι θα ξαναδώσει μέρος της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη, προτίμησε να πει στις υπηρεσίες ότι  δεν υπάρχουν πόροι (αφού δεσμεύει πίστωση 1.500.000,000€ ετησίως περίπου για την ανάθεση στον ιδιώτη), παρά μόνο για να προσληφθούν οι μισοί (39) και έτσι η αρμόδια διεύθυνση Καθαριότητας μετά από το αρ. πρωτ 15895/17-07-2017 έγγραφο του Γ.Γ. Δήμου Θερμαϊκού συνέταξε νέα εισήγηση προσαρμοζόμενη στη βούληση της Δημοτικής αρχής. Ουδέποτε η Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών εξέφρασε την άποψη -προφορικώς ή γραπτώς-  ότι δεν μπορούν να εξευρεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις και δεν της ζητήθηκε από την Δημοτική αρχή, όπως είχε συμφωνηθεί στην συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων με τον Δήμαρχο στις 13-07-2017,η οποία προκλήθηκε μετά από γραπτό αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23476/22-07-2016 και με το Αρ. πρωτ. 3495/17-02-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 1270/14 μπορεί ο προϋπολογισμός της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας να έχει ένα ποσοστό  απόκλισης 10%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες οι κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται από τους Ο.Τ.Α. με ίδια μέσα, δεν θα είναι απαραίτητη η συνέχιση της σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιώτη και άρα οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της μη εκτελεσθείσας σύμβασης θα είναι διαθέσιμες για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να απαιτηθούν πιστώσεις ταυτόχρονα για αποδοχές προσωπικού και αμοιβή σε ιδιώτη, οπότε και καθίσταται πλήρως αιτιολογημένη η ύπαρξη σχετικής απόκλισης στην ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.325/2017 απόφασή του και ΑΔΑ: ΩΧΩΧΩΡ2-ΖΛ2  με Θέμα «Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017» αποφάσισε  την πρόσληψη μόνο 39 εργαζομένων για τις αντίστοιχες υπηρεσίες σύμφωνα με τον  παρακάτω πίνακα:

 

Αριθμός προτεριότητας προτεραιότητας

Προηγούμενο

αίτημα

Αριθμός νέων  θέσεων

Κλάδος/Ειδικότητα

Συνολικό αίτημα

1

2

25

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

27

2

1

6

ΔΕ Οδηγών

7

3

2

1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

3

4

0

1

ΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων

1

5

1

0

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

ΣΥΝΟΛΟ

39

 

2.Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες συμβάσεις) σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. οικ: 3948 / 06-02-2017 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών, δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα, πόσο μάλλον για την πρόσληψη 57 συμβάσεων (όσες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας αφού αφαιρεθούν οι 22 παρατασιούχοι – συμβασιούχοι). Για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού η αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στις 19-05-2017 με το αρ. πρωτ. 10681 έγγραφό της είχε ζητήσει την πρόσληψη 57 ατόμων.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις και ενέργειες η Δημοτική Αρχή μεθόδευσε -παρά τις επιταγές του άρθρου 24 του Ν.4479/2017-  να μην επιτευχθεί η επάρκεια σε εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας ώστε να επικαλείται την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων με ίδια μέσα λόγο έλλειψης προσωπικού.

Β .Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν εξαντλήθηκαν σκοπίμως  οι δυνατότητες προμήθειας του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα) από την ανάληψη της θητείας της Δημοτικής αρχής το Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα.

Για ευνόητους λόγους η Δημοτική Αρχή, προέβλεπε στους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών (2015 και 2016) την προμήθεια απορριμματοφόρων, πάντα λιγότερων από αυτά που χρειάζονται για να γίνεται η αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων με τον εξοπλισμό του Δήμου. Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) ματαίωσε τον διαγωνισμό δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων, λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας και από τότε   όλως τυχαίως όπως κάθε σόφρων νους θα σκεφτόταν, χρονικά λίγο πριν την εκ νέου προσπάθεια της Δημοτικής αρχής να αναθέσει σε ιδιώτη το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, με την με αρ. 247/24-05-2017 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η προμήθεια πέντε (5) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και ακόμη δεν έχουν εγκριθεί οι όροι του διαγωνισμού από την Ο.Ε.. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί η προμήθεια, δεν θα είναι απαραίτητος ο ιδιώτης ,γιατί και μόνο με αυτά, εάν η υπηρεσία λειτουργήσει σε βάρδιες όπως προβλέπεται, θα έχει στη διάθεσή του ο Δήμος τον απαιτούμενο εξοπλισμό των δέκα απορριμματοφόρων και τα παλαιά θα χρησιμοποιούνται επικουρικά.

Επίσης ποτέ δεν εξέτασε την δυνατότητα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), έτσι ώστε με την καταβολή πολύ μικρού μηνιαίου μισθώματος,  να κατάφερνε να έχει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου θα περιερχόταν στην ιδιοκτησία του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος μηνιαίου μισθώματος έξι (6) καινούριων απορριμματοφόρων χωρητικότητας 22m3 και ενός (1) απορριμματοφόρου χωρητικότητας 12m3 ,με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δεκαετή αποπληρωμή ανέρχεται στο «ιλιγγιώδες» ποσό των 11.606,40€+1.450,80€=13.056,40€.

Άρα το ετήσιο μίσθωμα είναι:13.056,40€X12 μήνες=156.676,80€

Όσον αφορά τη συντήρηση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτή είναι πλημμελής, με συνέπεια στην παρούσα στιγμή μόνο τρία (3) από τα πέντε (5) απορριμματοφόρα, που θα μπορούσαν να βρίσκονται σε ικανοποιητική λειτουργία σύμφωνα με την υπηρεσία καθαριότητας -εφόσον γινόταν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης –λειτουργούν. Διεξοδικότερα:

Ενώ διεξήχθη διαγωνισμός για τη συντήρηση κάθε είδους οχημάτων του Δήμου η Ο.Ε. με την 105/14-03-2017 απόφασή της , χωρίς εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, αλλά μόνο με εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, ματαίωσε το διαγωνισμό ενώ μπορούσε να έχει κατακυρώσει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών συντήρησης.

Επίσης υπάρχει και άλλη διαδικασία συντήρησης και επισκευής οχημάτων (άρα και απορριμματοφόρων) η οποία διέπεται από: α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 , β) τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 117) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας οικ.3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349). (Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ Πράξη 28/2017). Συνεπώς, η ανωτέρω Υ.Α. του 1975 παραμένει σε ισχύ και δεν καταργήθηκε έμμεσα μετά το Ν.4412/2016.Την διαδικασία αυτή ακολουθεί και ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, ο Δήμος Αθηναίων.

 Επιπρόσθετα ο Δήμος έχει στη διάθεσή του απορριμματοφόρα οχήματα, κάποια εκ των οποίων είναι μεν παλαιά, όμως αυτό δεν σημαίνει άνευ ετέρου ότι είναι ακατάλληλα για την εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών, ούτε εξάλλου αναλύεται στην απόφαση γιατί το απαιτούμενο κόστος συντήρησής τους καθιστά ασύμφορη τη χρήση τους για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.. (Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ Πράξη 222/2015)

Ο Δήμος Θερμαϊκού εδώ και δύο χρόνια παρά τις δεσμεύσεις του Δημάρχου στην συζήτηση για την ανάθεση μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη πριν περίπου δυο χρόνια αλλά και από σχετική αλληλογραφία με τον Σύλλογο Εργαζομένων, την οποία επισυνάπτουμε, δεν απευθύνθηκε ούτε στον Δήμο Θεσσαλονίκης ,ούτε και σε κάποιο άλλο Δήμο από αυτούς που έχουν προβεί σε προμήθειες καινούριων απορριμματοφόρων, για να του δωρήσει κάποια από αυτά που πλέον δεν θα χρησιμοποιεί ,τα οποία όμως ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, όπως έχουν κάνει άλλοι Δήμοι.

Όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων ουδείς διαγωνισμός ,ούτε και ο πρόσφατος ήταν άγονος, απλώς η χρηματοοικονομική κατάσταση του αναδόχου του προηγούμενου-ο οποίος είναι και προσωρινός του εν εξελίξει-είναι ανεπαρκής και κατά τακτά χρονικά διαστήματα προέβαινε σε διακοπή προμήθειας καυσίμων, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας και των συμβατικών του υποχρεώσεων, χωρίς να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα για αυτές τις περιπτώσεις μέτρα και αποφάσεις.

Γ. Η εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και διότι δεν προκύπτει ούτε από την ίδια, ούτε από τα παρατιθέμενα οικονομικά στοιχεία της  σχετικής μελέτης ,ότι πληρούται το απαιτούμενο από την αιτιολογική έκθεση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011  και την σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου  κριτήριο της οικονομίας κλίμακας .Ειδικότερα:

Για να προκύψει το κριτήριο της οικονομίας κλίμακας, θα έπρεπε να είχε υπολογιστεί (από την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, το κόστος της παροχής των προς ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων από τον Δήμο  με ίδια μέσα (κόστος μισθοδοσίας προσωπικού, κόστος   αγοράς ή μισθώματος των απορριμματοφόρων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, κόστος καυσίμων (κόστος κίνησης) και πιθανόν κάποιο κόστος επισκευής και συντήρησης που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης). Αυτό το κόστος θα ήταν ο προϋπολογισμός της μελέτης και επ΄ αυτού οι διαγωνιζόμενοι θα καλούνταν να προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης. Παρότι αναφέρεται  στην σχετική εισήγηση και την 327/2017 απόφαση του Δ.Σ, ότι οι υπολογισμοί της μελέτης με αρ.14/2017 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έχουν γίνει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ζητούμενα ,όπως εμπεριστατωμένα αναλύεται μόνο κάτι τέτοιο δεν ισχύει .

Ι) Αντ΄ αυτού στην σχετική μελέτη  της οποίας την υλοποίηση ενέκρινε το Δ.Σ. με την προσβαλλόμενη απόφασή του και συγκεκριμένα στο τιμολόγιο άρθρο 1ο,για τον υπολογισμό του κόστους  κίνησης των απορριμματοφόρων για την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού λαμβάνεται υπόψη ότι τα απορριμματοφόρα θα εκτελούν την διαδρομή :Όρχος Μηχ/νας-Δ.Ε Θερμαϊκού-ΣΜΑ Ευκαρπίας-Όρχος Μηχ/νας, δηλαδή ο Δήμος αν έκανε μόνος του την αποκομιδή, το απορριμματοφόρο θα ξεκινούσε από τον Όρχο Μηχ/νας -όπως όλως τυχαία κάνει και ο τωρινός ανάδοχος των εν λόγω υπηρεσιών-και όχι από τον Όρχο της Περαίας που είναι το αυτονόητο. Μόνο εξ αιτίας αυτού του γεγονότος για τα τρία  απορριμματοφόρα που θα κάνουν αποκομιδή στην Δ.Ε. Θερμαϊκού προστίθενται χωρίς να είναι σωστό επιπλέον:

2 απορριμματοφόραΧ10KmX2φορές την απόσταση(Ορχος Μηχ/νας-Δημαρχείο Περαίας-Ορχος Μηχ/νας)+1απορριμματοφόροX7,6 ΚmX2φορές την απόσταση (Όρχος Μηχ/νας-Όρχος Περαίας- Ορχος Μηχ/νας αφαιρούμενης της διαδρομής Όρχος Περαίας-πρώην Δημοτικό Κατάστημα Ν.Επιβατών που θα έκανε το απορριμματοφόρο του  Δήμου)=55.2km την ημέρα (αν υποθέσουμε ότι δύο απορριμματοφόρα θα κάνουν αποκομιδή στην Περαία και ένα στους Ν. Επιβάτες

Με την ίδια λογική για την Δημοτική Ενότητα Επανωμής  προκύπτουν επιπλέον:

2 απορριμματοφόραΧ10ΚmX2 φορές την απόσταση (Ορχος Μηχ/νας-Όρχος Επανωμής-Ορχος Μηχ/νας)=40km την ημέρα

Άρα προκύπτει ένα επιπλέον ετήσιο κόστος κίνησης των απορριμματοφόρων μόνο εξ αιτίας αυτού του εσφαλμένου υπολογισμού

95,2kmX6 φορές την εβδομάδαΧ52 εβδομάδεςΧ1,10€/λίτροΧ0,8λίτρα/km=26.138,11€/έτος

Επίσης δεν προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες περιοχές, εντός των οποίων θα παρασχεθούν οι εν λόγω υπηρεσίες, (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 285/2014),δηλαδή η συνήθης διαδρομή του κάθε απορριμματοφόρου αναλυτικά και όχι αόριστα (π.χ. Δ.Ε. Θερμαϊκού και όχι  Ορχος Περαίας-Μ. Αλεξάνδρου-Αμπελοκήπων κ.λ.π.), έτσι ώστε να μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς το κόστος κίνησης του κάθε απορριμματοφόρου και όχι με ευκολία και αοριστία να προσδιορίζεται η μέση χιλιομετρική απόσταση που πιθανόν θα διανύει το καθένα. Είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν και άλλες αστοχίες στους υπολογισμούς και πάντα υπερεκτιμημένοι.

Επίσης με την χρηματοδοτική μίσθωση το κόστος φθορών είναι αμελητέο αφού καλύπτεται από το μίσθωμα. Άρα και η δαπάνη

314340km/έτοςΧ0.3€/km=94.302€/έτος δεν έπρεπε να προστίθεται (υπολογίζεται).

Aλλά και το ετήσιο μίσθωμα των επτά καινούριων απορριμματοφόρων με την διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι: 13.056,40€X12μήνες=156.676,80€, ενώ για τις αποσβέσεις του εξοπλισμού στην μελέτη υπολογίζεται στο ποσό των 187.488,00€/έτος. Άρα  μήπως θα έπρεπε τα απορριμματοφόρα του υποψήφιου αναδόχου να είναι και αυτά καινούρια και όχι πεπαλαιωμένα, όπως του τωρινού αναδόχου;

ΙΙ) Στο ίδιο άρθρο της μελέτης  το κόστος του προσωπικού είναι για τον οδηγό 21.960€/έτος αντί 16.560€/έτος και του εργάτη καθαριότητας 20.160€/έτος αντί 15.257€/έτος και με δεδομένο ότι για κάθε απορριμματοφόρο το πλήρωμα είναι ένας(1) οδηγός και δύο (2)εργάτες και για την εκτέλεση των εργασιών απαιτούνται εννιά(9) οδηγοί και  δεκαοκτώ (18) εργάτες, προκύπτει ένα επιπλέον κόστος

9Χ(21960-16560)+18(20160-15257)=48600+88254=136.854€/έτος

ΙΙΙ)Και στα λοιπά κόστη συμπεριλαμβάνονται λανθασμένα και το κόστος δύο εποπτών οι οποίοι δεν απασχολούνται μόνο με την εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου αλλά και με την εποπτεία όλων των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου (αποκομιδή -μεταφορά αστικών απορριμμάτων με τα απορριμματοφόρα του Δήμου ,αποκομιδή ογκωδών, αποκομιδή-μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, οδοσάρωση κ.λ.π.), άρα δεν πρέπει να υπολογίζεται το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας τους αλλά κάποιο αναλογικό τμήμα. Ούτε βέβαια είναι αυτές οι συνολικές πραγματικές ετήσιες αποδοχές τους. Ενδεικτικά  οι ετήσιες αποδοχές των δύο  εποπτών καθαριότητας είναι   35.556 και όχι 44.160€

Και η διοικητική λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη δεν έχει υπολογιστεί αναλυτικά και στο Δήμο Θερμαϊκού με την υποστελέχωση της Δ/νσης Καθαριότητας αν υπολογιστεί θα είναι αμελητέο.

Αλλά και στο κόστος συντήρησης εγκαταστάσεων, στάθμευσης, αμοιβή γιατρού εργασίας, προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας κ.λ.π. δεν γίνεται αναλυτικός υπολογισμός, απλώς η παράθεση μιας δαπάνης .

 1. IV) Αφού γίνουν οι υπολογισμοί με τα πραγματικά μεγέθη θα προκύψει η συνολική δαπάνη που θα κόστιζε στο Δήμο και επί αυτού του ποσού θα έπρεπε να έδιναν έκπτωση οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Ούτε βέβαια στο υπολογιζόμενο κόστος είναι σωστό να προστίθεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας, αφού  σε όποιο επιμέρους  κόστος θα επιβάρυνε τον Δήμο αυτός έχει ήδη συμπεριληφθεί (π.χ. κόστος καυσίμου η τιμή 1,10€/lt ,κόστος απόσβεσης απορριμματοφόρων, ενώ τα κόστη μισθοδοσίας, διοικητικής, λογιστικής υποστήριξης, και συντήρησης εγκαταστάσεων, γιατρός εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας κ.λ.π., δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.), με συνέπεια να προκύπτει μια υπερτιμολόγηση  κατά 24%.
 2. V) Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων στην τεχνική ικανότητα προσφέροντος- αναδόχου παρ.4.1 αναφέρεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να πλένει τους κάδους μια φορά τον μήνα τους χειμερινούς μήνες και δύο φορές τον μήνα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρώτον η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν τιμολογείται και δεν συμπεριλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, έτσι όταν δεν παρέχεται -όπως γινόταν στην τρέχουσα αντίστοιχη σύμβαση- δεν είναι εύκολο να γίνει περικοπή της αμοιβής του αναδόχου και να του επιβληθεί η ενδεικνυόμενη ποινική ρήτρα. Δεύτερον αν οι υπηρεσίες παρέχονται από τα έξι (6) απορριμματοφόρα που θα κάνουν αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων θα πρέπει να μειωθεί το κόστος κίνησης του άρθρου 1ου του τιμολογίου γιατί εκείνες τις μέρες που θα απασχολείται με τις υπηρεσίες πλύσης κάδων δεν θα παρέχουν τις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων.

Δ) Το Π.Δ. 60/2007 καταργήθηκε με την περίπτωση 60 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)

Ε) Όσον αφορά την παρακολούθηση, παραλαβή, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου, τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της ,δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, αμοιβή – τρόπος πληρωμής  δεν είναι η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σύμφωνη με την ισχύουσα  για τις δημόσιες συμβάσεις σχετική νομοθεσία (Ν.4412/2016,άρθρα 216,219,220,203,200),παρότι αναφέρεται στην μελέτη. Ειδικότερα στην σχετική παράγραφο (άρθρο 5) για τις ποινικές ρήτρες, ενώ αυτή είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 218 του Ν.4412/2017, για το αντικείμενο της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων θα έπρεπε να προβλέπονται και σχετικές ποινικές ρήτρες επακριβώς ορισμένες, όταν ο ανάδοχος ,όπως στην τρέχουσα σύμβαση δεν παρέχει μέρος των υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν  από την φύση των υπηρεσιών και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας να τις παρέχει ετεροχρονισμένα.

Ζ)Επίσης στην μελέτη, στην σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. και στην απόφαση του Δ.Σ. που ενέκρινε την υλοποίησή της, αναφέρεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού δύναται να διακόψει  ή να περιορίσει  τις υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και θνησιμαίων ανά πάσα ώρα και στιγμή αν η Διοίκησή του και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του διαπιστώσουν πως μπορεί  πλέον  να υλοποιήσει εν όλω ή εν μέρει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες με ίδια μέσα και προσωπικό σε αντίθεση με το άρθρο 24 του Ν.4479/2017… «Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.» Άρα είναι υποχρεωμένος  ο Δήμος να ασκεί με την ολοκλήρωση των προσλήψεων με ίδια μέσα όλες τις υπηρεσίες και δεν είναι στην διακριτική του ευχέρεια το πότε θα τις διακόψει ή θα τις περιορίσει.

Η)Η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. δεν είναι σύμφωνη με τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και με την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. για την έκδοση πρότυπου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β'), για τους παρακάτω λόγους

α) Άρθρο 15 παρ.1 του Ν.2690/1999 « 1.Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών» και (άρθρο 7 παρ.7 του πρότυπου κανονισμού).

«Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη».

Στην συγκεκριμένη απόφαση όπως  μπορεί να προκύψει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. και από οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αν μας ζητηθεί θα προσκομίσουμε,  δεν ήταν παρόντες κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας για την λήψη της απόφασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τσαμασλής Γεώργιος, Τροκάνας Κων/νος, Βογιατζής Χρήστος, Ζαριφέ-Παλιούρα Ευτυχία, είχαν αποχωρήσει για να παρευρεθούν σε κάποια εκδήλωση, άρα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν ήταν 23 ψήφοι υπέρ, αλλά 19 ψήφοι υπέρ.

β) Σύμφωνα με τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 15 παρ. 4 «Για τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.»

Στην προσβαλλόμενη  απόφαση του Δ.Σ. α) γίνεται μόνο απλή αναφορά σε ποιους δόθηκε ο λόγος από τους εκπροσώπους των εργαζομένων χωρίς να καταγράφεται μια μικρή περίληψη των τοποθετήσεων τους, όπως είχε γίνει στην 155/2015 απόφαση του Δ.Σ.  με   ίδιο θέμα, η οποία επισυνάπτεται, χωρίς να έχει από τότε αλλάξει το παραμικρό στην προαναφερόμενη νομοθεσία. Η αναφορά στην σχετική απόφαση ότι «Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις τους ,καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά» είναι προσπάθεια μη καταγραφής  στην σχετική  απόφαση των αντίθετων απόψεων ,όπως προκύπτει και από την επόμενη παράγραφο. Το ποιος θα λάβει γνώση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών είναι ρητορικό ερώτημα.

γ) άρθρο 15 παρ. 5  του ιδίου νόμου «Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων».

Στο διατακτικό της εν λόγω απόφασης αναφέρεται «Οι Δ.Σ. ………………….,μειοψηφούν», χωρίς κατά παράβαση του νόμου να καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν

Για όλους τους ανωτέρω νόμιμους και πραγματικούς λόγους αλλά και για λόγους υπεράσπισης του κοινωνικού  και δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και προστασίας των χρημάτων των δημοτών και επειδή έχουμε ίδιο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για την υποβολή της παρούσας προσφυγής, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολο της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ-ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή.

Να ακυρωθεί η με αριθμό 327/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού [ΑΔΑ: ΩΒ41ΩΡ2-ΜΩΔ] με θέμα: Έγκριση ανάθεσης, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης, μέρους της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ [24] ΜΗΝΕΣ» σε ιδιώτη, [β] Έγκριση Υλοποίησης της υπ' αριθ. 14/2017 Μελέτης προϋπολογισμού 3.043.158,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 % και [γ] έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ [24] ΜΗΝΕΣ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.

 

Περαία 16/08/2017

Για το Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

 

Πέτρος Πετρίδης
(Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. Η απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 327/2017
 2. Η σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 3. Η μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 4. Το αρ. πρωτ 10681/19-05-2017 της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 5. Το αρ.πρωτ 14958/04-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 6. Το αρ. πρωτ. ΔΥ/13-07-2017 της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 7. Το αρ. πρωτ. 15966/18-07-2017 της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 8. Η απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 155/2015
 9. Τα αρ. πρωτ. 60 και 61/ 28-07-2017 έγγραφα του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

   
  16.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa