ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

logo2

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                 Περαία : 06-11-2018

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟY                                                           Αρ. Πρωτ.: 91

fax: 2392021119

email: sedth@yahoo.gr                                          ΠΡΟΣ:1. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

www.sedth.gr                                                                 2. Δήμαρχο Θερμαϊκού

                                                                                        3. Γεν. Γραμματέα Δ. Θερμαϊκού

                                                                                        4. Δημοτικούς Συμβούλους

 

Θέμα: Νέος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θερμαϊκού

 

Σχετ.: α)το με αρ.πρωτ.9506/25-05-2016 έγγραφο του Δημάρχου με την επισυναπτόμενη πρόταση

          β)το με αρ.πρωτ. 09/06/2016 έγγραφο του Συλλόγου, με τις απόψεις του για την διαδικασία και τον τρόπο σύνταξης και τις θέσεις του για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

      γ)το με αρ.πρωτ.3503/01/03/2018 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα του Δήμου Θερμαϊκού με θέμα διαβούλευση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Θερμαϊκού με το οποίο μας κοινοποιήθηκε το σχέδιο τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

          δ) το με αρ.πρωτ.4873/20-03-2018 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα

          ε) Η με αριθμό 05/22-10-2018 Απόφαση της Ε.Ε. (Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο κατάρτισης νέου Ο.Ε.Υ. (άρθρο 63 στ΄ Ν.3852/2010)

 

Πριν εκθέσουμε μέρος των απόψεών μας, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Ενώ είχε συσταθεί όπως προβλέπεται στον Οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. των νέων Δήμων η ομάδα εργασίας-έργου για την σύνθεση της οποίας είχε υπάρξει και σχετική αλληλογραφία για τις αντιρρήσεις και τις παρατηρήσεις  μας, περί μη συμμετοχής εκπροσώπου του Συλλόγου στην ομάδα, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε.
  2. Δεν ζητήθηκαν οι γνώμες και οι προτάσεις των Διευθυντών και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ούτε βέβαια του Συλλόγου κατά την διάρκεια των είκοσι ένα μηνών που μεσολάβησαν από την προηγούμενη πρόταση της Δημοτικής Αρχής  και δεν είναι δυνατό η προς συζήτηση πρόταση να έχει συνταχθεί-αν έχει συνταχθεί- μόνο από μετακλητούς υπαλλήλους για ευνόητους λόγους.

3.Στη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφέρεται ότι λήφθηκαν υπόψιν οι προτάσεις του Συλλόγου. Το ορθό είναι ότι όσον αφορά τον κορμό του Ο.Ε.Υ. (Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία μόνο μία όσον αφορά το διαχωρισμό του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Υπηρεσίας –πράγμα αυτονόητο-έχει γίνει δεκτή. Eπίσης διαχωρίστηκε η Υπερδιεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος σε δύο Διευθύνσεις.

Σημειώνοντας ότι:

α) Ο Δήμος Θερμαϊκού, σύμφωνα με το πληθυσμιακό του μέγεθος, τον αριθμό εργαζομένων και τα τακτικά του έσοδα ανήκε και ανήκει στην υποομάδα μεσαίοι προς μεγάλοι Δήμοι (Πρότυπο 2)

β) Σύμφωνα με τον Καλλικράτη (Ν.3852/2010), το Πρότυπο 2, τον Οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. και λαμβάνοντας υπόψιν τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. ,αφού συγκέντρωσε και σύνθεσε τις απόψεις των εργαζομένων μελών του το Δ.Σ. του Συλλόγου καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις και επισημάνσεις οι οποίες ζητάει να συμπεριληφθούν στην σχετική απόφαση του Δ.Σ. :

ι)Προτείνουμε την δημιουργία θέσεως ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως για την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Η έλλειψη συντονισμού των επιμέρους δημοτικών υπηρεσιών, παρατηρήθηκε κυρίως στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας και κυρίως σε ζητήματα που η επίλυσή τους απαιτεί την συμμετοχή περισσότερων οργανικών μονάδων

ιι) Προτείνουμε το γραφείο Διαφάνειας, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους  να είναι αυτοτελές  Τμήμα - σύμφωνα με τον Οδηγό προσαρμογής και το ότι ο Δήμος Θερμαϊκού ανήκει στην κατηγορία μεσαίος προς μεγάλος Δήμος-και όχι αυτοτελές Γραφείο και μάλιστα συγχωνευμένο με το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας ( με την προηγούμενη πρόταση της Δημοτικής Αρχής ανήκε στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών).

ιιι) Αν και η Δημοτική Αρχή είχε την ευκαιρία να συστήσει Δημοτική Αστυνομία και δεν το έκανε, τώρα που δεν είναι με τα ισχύοντα εφικτή η στελέχωσή της ,θέλει  να υφίσταται στον νέο Ο.Ε.Υ. Αυτοτελές Τμήμα  Δημοτικής Αστυνομίας. Η πρόταση του Συλλόγου εκτιμώντας την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα των υπηρεσιών της, αλλά και σε συμφωνία με τον Οδηγό και το Πρότυπο 2 προτείνει να είναι επιπέδου Δ/νσης. Στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής όμως διαπιστώνουμε ότι τελικά δεν θα δημιουργηθεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας.

iv)Επίσης δεν είναι σύμφωνη με τον οδηγό προσαρμογής και τον πρότυπο Ο.Ε.Υ. για μεσαίο προς μεγάλο δήμο η δημιουργία Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης δηλαδή η συνύπαρξη μιας Επιτελικής Υπηρεσίας (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Πληροφορική), που είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ ΑΊ66), με την υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να ανήκουν στην ίδια Δ/νση υπηρεσίες με διαφορετικά θεματικά κριτήρια, διαφορετικές ειδικότητες προσωπικού που θα στελεχώσουν την κάθε οργανική μονάδα, διαφορετική φύση του παραγόμενου ¨προϊόντος¨ της κάθε οργανικής μονάδας και διαφορετικές διαδικασίες λειτουργίας της κάθε μονάδας και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας της κάθε οργανικής μονάδας .Προτείνουμε για τους ανωτέρω λόγους την δημιουργία Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικήςμε τα ομώνυμα Τμήματα και η υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης να είναι επιπέδου Δ/νσης με τα Τμήματα Αγροτικής Παραγωγής , Αλιείας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού  ή να παραμείνει ως Τμήμα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

vΗ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιώννα αποτελείται από τα εξής τμήματα και γραφεία:

α) Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών οργάνων του Δήμου,

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου με δύο ομώνυμα Γραφεία,

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο θα αποτελείται από το Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού και το Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού και

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Η Υπηρεσία Πρωτοκόλλου ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και όχι στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, σύμφωνα με τον Οδηγό Προσαρμογής, το Πρότυπο 2 αλλά και για τους παρακάτω αντικειμενικούς λόγους

Αυτήν τη στιγμή το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου από 22.1.2018 λειτουργεί το μεγαλύτερο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών που λέγεται  «Μητρώο Πολιτών» το οποίο συνίσταται στη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων που αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων και των δημοτολογικών εγγραφών η οποία βάση τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ και όπου μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης , διαπιστευμένοι χρήστες των Δήμων  υπάλληλοι Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστημα , προκειμένου να καταχωρούν Λ.Π. και δημοτολογικές εγγραφές, να αναζητούν και να εκτυπώνουν οποιαδήποτε είδος Λ.Π. πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Δημοτολογίου. Η δουλειά που έχει το Τμήμα είναι μεγάλη και πολύ σοβαρή , αφορά κυρίως πολίτες και έχει να κάνει με την εξυπηρέτησή τους, την αστικοδημοτική κατάστασή τους, την κτήση από αλλοδαπούς της Ελληνικής Ιθαγένειας , την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων  καθώς και τα Ληξιαρχικά γεγονότα (γάμοι, βαπτίσεις, γεννήσεις, θάνατοι). Γι αυτό το λόγο το Τμήμα πρέπει να λειτουργεί απερίσπαστα μόνο του.

vi)Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, δεν έχει σχέση με την προηγούμενη πρόταση της Δημοτικής Αρχής και κυρίως δεν είναι σύμφωνη με τον Πρότυπο Οδηγό Προσαρμογής των Πρότυπων Ο.Ε.Υ. των Νέων Δήμων και το Πρότυπο 2 (Μεσαίος  προς  Μεγάλος Δήμος)..Προτείνεται η διάρθωση της  Δ.Τ.Υ.  να είναι η εξής :α) Τμήμα Συγκοινωνιακών , Κτιριακών έργων με τα ομώνυμα γραφεία, β)Τμήμα Η/Μ έργων  και Σηματοδότησης που θα  αποτελείται από τα γραφεία Η/Μ  Έργων, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σηματοδότησης, γ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων με τα ομώνυμα γραφεία   και δ) να δημιουργηθεί  Τμήμα  Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών. Αντί αυτού καταργείται το Τμήμα Η/Μ Έργων και Σηματοδότησης και δεν υπάρχει αντίστοιχη Υπηρεσία για τα Η/Μ Έργα στην Δ/νση Τ.Υ., όπως προβλέπεται στον Πρότυπο 2 που ανήκει ο Δήμος Θερμαϊκού, αλλά χωρίς καμμιά λογική οι αρμοδιότητες του διαμοιράζονται όσον αφορά τα  Η/ Μ έργα στο Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και όσον αφορά τα θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γραφείο Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης

vii) Σύμφωνα με το Πρότυπο 2 και τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. προτείνουμε η υπηρεσία Πολεοδομίας να είναι Αυτοτελές Τμήμα και όχι Διεύθυνση όπως στο προτεινόμενο σχέδιο με τα προτεινόμενα Γραφεία. Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι ο ν.4495/17 για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος άλλαξε σε καίρια σημεία τις αρμοδιότητες που είχαν οι ΥΔΟΜ έως την έναρξη ισχύος του. Οι σημαντικότερες σχετικά με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων αφορούν :

  1. Την κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Κατασκευών από τις ΥΔΟΜ και μεταφορά τους στα Παρατηρητήρια που θα ανήκουν πλέον στις Περιφέρειες, αφαιρώντας τους όμως την κύρια αρμοδιότητα της καταγραφής αυθαιρέτων κατασκευών που τη μεταφέρει εξολοκλήρου στους ελεγκτές δόμησης.
  2. Την κατάργηση ελέγχου για το σύννομο των οικοδομικών αδειών πριν την έκδοσή τους, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους που πλησιάζει το 90% αυτών και αφορούν την κατηγορία 3 του άρθρου 36, παρ. 3, συνδυαστικά με το άρθρο 2, παρ.4 της Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ Τεύχος 3136/31-07-18), όπου ως μοναδικό απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση Οικοδομικής Αδείας απαιτεί τη βεβαίωση όρων δόμησης από την οικεία ΥΔΟΜ.

Αναλυτικότερα, στην κατηγορία 3 υπάγονται όλες οι ανεγέρσεις και προσθήκες κτιρίων σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή (κατοικίες έως 2000 τμ και ειδικά κτίρια έως 1000 τμ) και άρτιου κατά κανόνα γηπέδου σε εκτός σχεδίου, για χρήση κατοικίας, που ΔΕΝ απαιτείται έγκριση κάποιου άλλου φορέα πριν την έκδοση Ο.Α., όπως της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου, του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ.

 Έναλλακτικά θα μπορούσε η Υπηρεσία Πολεοδομίας να ενταχθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος αφού μεριμνά για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ή στην  Τεχνική Υπηρεσία

viii) Οι υπηρεσίες καθαριότητας-διαχείρισης απορριμμάτων είναι η αιχμή του δόρατος και ο καθρέφτης της λειτουργίας ενός σύγχρονου Δήμου. Επίσης στο  εγκριθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, προβλέπονται δράσεις (δημιουργία πράσινων σημείων, κομποστοποίηση, ανάπτυξη και διεύρυνση της ανακύκλωσης κ.ά.),οι οποίες με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ως νεοσύστατη Διεύθυνση ( έλλειψη προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, πεπαλαιωμένος και οικονομικά ασύμφορος στην πλειοψηφία του ο υφιστάμενος, δυσλειτουργία του  τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων), είναι ευνόητο και πασιφανές ότι δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν  από ένα απλό Τμήμα μιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία θα έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες, περιβάλλον, πράσινο, πολιτική προστασία ,δημόσια υγεία, κοιμητήρια. Έχοντας υπόψιν και το Πρότυπο 2  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προτείνουμε να παραμείνει ως έχει δηλαδή σε επίπεδο Διεύθυνσης και όχι Τμήματος.

ix)Για τους ίδιους λόγους και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ζωής των δημοτών, την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος προτείνουμε την αναβάθμιση σε Διεύθυνση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με την υφιστάμενη στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.  διάρθωση υπηρεσιών.

x)Λόγω της τρέχουσας κακής οικονομικής κατάστασης (ανεργία, πολλοί δημότες στα όρια της εξαθλίωσης με συνέπεια την συνεχή επιβάρυνση του Δήμου με νέες αρμοδιότητες, προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, λειτουργία κοινωνικών φαρμακείων, παντοπωλείων, ιατρείων, μελλοντική καταβολή προνοιακών  επιδομάτων,λετουργία Κέντρου Κοινότητας και Κ.Ε.Π. Υγείας), αλλά και σύμφωνα με το Πρότυπο 2 και τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ., το Τμήμα Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμούπρέπει να αναβαθμιστεί σε Διεύθυνση ( με την προηγούμενη πρόταση της Δημοτικής Αρχής ανήκε χωρίς να είναι σωστό σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα στις υπηρεσίες τις υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο) . Επίσης η πρόταση αυτή  ενισχύεται και από την  πάγια θέση και στόχο του Συλλόγου, που είναι το κλείσιμο (λύση) της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους και η  μεταφορά  όλων των εργαζομένων στο Δήμο, άρα όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα δύο αυτά νομικά πρόσωπα θα εκτελούνται από τον Δήμο. Θα αποτελείται από α) Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλωνβ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και γ) Τμήμα Αθλητισμού

xi) Επίσης λόγω της καταφανούς έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού, της ύπαρξης ελάχιστων κενών οργανικών θέσεων στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ και της πάγιας θέσης του Συλλόγου για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και την αποτροπή εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης των κενών οργανικών θέσεων. Επισυνάπτουμε  πίνακα με τις προτεινόμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού.

xii) Επίσης δεν ακολουθείται ο γενικός κανόνας των προτύπων κάθε Διεύθυνση να έχει τρία Τμήματα, εκτός της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π

xiii) Όσον αφορά την ανάλυση των αρμοδιοτήτων κάθε οργανικής μονάδας, σημειώνουμε ότι υπάρχουν πολλές επικαλύψεις, αρκετές αρμοδιότητες που ανήκουν σε άλλες οργανικές μονάδες και επαναλήψεις αρμοδιοτήτων στην ίδια οργανικής μονάδα.

Για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων ο Σύλλογος  εξέφρασε τις απόψεις του  στην συνάντηση της 3ης Σεπτεμβρίου 2018,με τον Γεν. Γραμματέα του Δήμου, πολλές από τις οποίες έγιναν δεκτές. Έχουμε να σημειώσουμε να απαλοιφθούν οι παρακάτω κατηγορίες και κλάδοι από την κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων προϊσταμένων:α)στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσηςοι ΠΕ Διοικητικού,ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ., β) στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων οι ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων .γ)στη Διεύθυνση  Περιβάλλοντος & Πρασίνου οι ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ  και να γίνει ΤΕ Μηχ/κων αντί μόνο ΤΕ Μηχανολόγων και ΤΕ Ηλεκτρολόγων,δ) στοΤμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας  Υγείας  οι ΠΕ Διοικητικού ,οι  ΔΕ Διοικητικού και οι  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ε) στοΤμήμα Συντήρησης Υποδομών & Πρασίνου οι ΠΕ Διοικητικού ,οι  ΔΕ Διοικητικού και οι  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ,στ) στη Διεύθυνση Πολεοδομίας να γίνει ΠΕ Μηχ/κών, ζ) στοΤμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Πρωτοκόλλου οι ΠΕ Γυμναστών, η) στο Τμήμα προμηθειών οι ΠΕ Φυσικής Αγωγής, οι Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ,οι ΠΕ Γυμναστών θ) στην Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων χώρων και στο Τμήμα Υποδομών, Οδοποιίας,  Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών,  Εγγειοβελτιωτικών και Λιμενικών Έργων να γίνει ΠΕ Μηχ/κων. Τέλος στην Δ/νση  Κ.Ε.Π. να εφαρμοστεί το άρθρο 260 του Ν.4555/2018.

Επειδή ο Ο.Ε.Υ. αποτελεί τον καταστατικό χάρτη και είναι το θεμέλιο της λειτουργίας ενός Δήμου, πρέπει να συντάσσεται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και γνώμονα τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες, χρήζει εμπεριστατωμένης και ενδελεχούς μελέτης και πρέπει να αποσκοπεί στην βελτίωση των παρεχόμενων στους δημότες υπηρεσιών, ευελπιστούμε ότι  οι προτάσεις μας θα ληφθούν υπόψη . Σε αντίθετη περίπτωση οι θέσεις το έγγραφο αυτό να επισυναφθεί σαν αναπόσπαστο κομμάτι στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

* Με υπογραμμισμένα είναι οι νέες προτάσεις του Συλλόγου σε σχέση με το προηγούμενο έγγραφό μας.

Για το Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ                                                                      ΕΙΡΗΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
  2. Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμουσύμφωνα με το Πρότυπο 2 (Μεσαίος προς Μεγάλος Δήμος).
   
  15.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa