ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

simapoeota                                                                              Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2024

 

                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 08

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πέτυχε μια μεγάλη νίκη, κατά της φάμπρικας των αναθέσεων υπηρεσιών που ανήκουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των Δήμων και της επιχειρούμενης δήθεν αντιμετώπισης της υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους, με την έμμεση πρόσληψη προσωπικού από τους ανεπαρκείς «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς».

Είναι η με αριθμ.: 56/2023 Απόφαση της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία ακυρώνονται οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Θερμαϊκού μέσω Προγραμματικής Σύμβασης από την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ. Η Απόφαση συνιστά μια ακόμη νίκη, στα ύπουλα σχέδια κυβέρνησης και Δημοτικών Αρχών, που επιχειρούν την εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στα ιδιωτικά συμφέροντα μέσω των «Αναπτυξιακών Οργανισμών». Δικαιώνονται με την απόφαση αυτή οι θέσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς».

 

Η απόφαση αυτή, που μπορεί να αποτελέσει οδηγό για παρόμοιες Αποφάσεις-Ακυρώσεις, αναφέρει στο διατακτικό της τα κατωτέρω:

«Κατά της πιο πάνω απόφασης βάσιμα παραπονείται ο προσφεύγων Σύλλογος, ο οποίος πληροί την προϋπόθεση του εννόμου συμφέροντος προς άσκηση της παρούσης προσφυγής. Και τούτο διότι ο ρόλος που δύναται νομίμως να ανατεθεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό είναι επικουρικός (υποστηρικτικός) της λειτουργίας του αντισυμβαλλόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προεχόντως δε συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών παροδικών και ποσοτικά περιορισμένων τις οποίες, σύμφωνα με ειδική αιτιολογία, αδυνατεί να καλύψει ο ίδιος ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επομένως δεν είναι νόμιμη Προγραμματική Σύμβαση αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης υπηρεσιών του Δήμου, δια της έμμεσης πρόσληψης προσωπικού που θα ασκεί τα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων κατά καταστρατήγηση του απορρέοντος από το Σύνταγμα κανόνα στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου με μόνιμους υπαλλήλους και του, σε συμφωνία με αυτόν, θεσπισθέντος συστήματος πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα οι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Πέραν τούτου στην προκείμενη περίπτωση ουδέ καν αιτιολογείται αρκούντως ειδικώς μία τέτοια διοικητική επιλογή, πολλώ δε μάλλον δεν αιτιολογείται ειδικώς ότι πρόκειται για την ύστατη επιλεκτέα λύση, μη υπαρχόντων περιθωρίων καλύψεως της ανακυψάσης διοικητικής και υπηρεσιακής αναγκαιότητας με άλλους τρόπους. Κάτι τέτοιο κλονίζει την αιτιολογία της αρχικώς εκδοθείσης πράξεως καθώς δε φαίνεται σύστοιχη προς τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της υπεροχής του δημοσίου συμφέροντος.»

Επισημαίνουμε ότι, μεταξύ των άλλων, στους λόγους ακύρωσης των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού, συμπεριλαμβάνονταν και οι κατωτέρω, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4674/2020: Επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την διοικητική τους υποστήριξη μόνο των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που την 11-3-2020 ασκούσαν αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης.
  • Οι «Συμβάσεις Δήμων που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4674/2020 (Α’ 53), περί υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α., μπορούν να παραταθούν από τη λήξη τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και πάντως όχι πέραν της 30ής 6-2024» (παρ.2, άρθρο 45 Ν.5043/2023).
  • Είναι μη νόμιμη η επιβάρυνση του ποσού του προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης με Φ.Π.Α., ο οποίος επιβάλλεται στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όχι όμως και στις Προγραμματικές Συμβάσεις.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του «Αναπτυξιακού Οργανισμού» είναι η τεκμηρίωση της τεχνικής του επάρκειας (η στελέχωσή του από επιστημονικό προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία και όχι από συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου ή Μίσθωσης Έργου).

 

H Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη, στην υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Δημοτικών Υπηρεσιών, διεκδικώντας την στελέχωσή τους με μόνιμους υπαλλήλους. Τεκμηριωμένα είναι ο καλύτερος τρόπος, για την διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος, των επιταγών του Συντάγματος και της κείμενης Νομοθεσίας και έχει ως αποτέλεσμα την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών στους δημότες.

Ο αγώνας μέχρι την τελική νίκη συνεχίζεται!!!

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

   
  16.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa